Topograf Online
Forum de discuţii pentru topografi
Lista Forumurilor Pe Tematici
Topograf Online | Lista de useri | Reguli | Inregistrare | Login

CHAT GENERAL | CHAT TOPOGRAF | POZE TOPOGRAF

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie.ro:
RebekaRebeka
Femeie
25 ani
Teleorman

cauta Barbat
25 - 80 ani

Forumul Topograf Online s-a mutat la o nouă adresă

http://topograf-online.ro

Pentru acces click aici: http://topograf-online.ro/index.php?action=reminder

Topograf Online / Autorizari / Autorizare - ANCPI Moderat de dora3mira, doru2  
Autor
Mesaj Pagini: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
R-TTC-CJ
Membru nou
Mesaj Privat

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: 28-10-2007
Postari: 12
Se pare ca au aparut noi propuneri la regulamentul de autorizare
----------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMENT PRIVIND
AUTORIZAREA, RE-AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CARE REALIZEAZĂ ŞI VERIFICĂ LUCRĂRI DE SPECIALITATE
ÎN DOMENIILE CADASTRULUI, GEODEZIEI ŞI CARTOGRAFIEI


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumită în continuare Agenţia Naţională, autorizează persoane fizice şi juridice care realizează  şi  verifică lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României. 
(2) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, autorizează persoane fizice şi juridice pentru execuţia şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pentru care este abilitată să desfăşoare activităţi, denumite în continuare activităţi de specialitate.
(3) Activităţile de specialitate pentru care Agenţia Naţională autorizează persoane fizice şi juridice, sunt :
    A. – În domeniul geodeziei :
    A.1 – Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice de referinţă
    A.2  - Proiectarea, realizarea şi întreţinerea reţelelor geodezice de îndesire şi ridicare
           B. – În domeniul cartografiei :
    B.1 – Proiectarea lucrărilor de aerofotografiere;
B.2 - Realizarea ortofotohărţilor sau ortofotoplanurilor;
    B.3 – Realizarea produselor cartografice analogice şi digitale, inclusiv pe baza ortofotoplanurilor;
B.4 - Realizarea planurilor de încadrare în teritoriu şi planurilor de situaţie necesare proiectelor pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC) sau desfiinţare (PAD)
    B.5– Realizarea planurilor de situaţie necesare întocmirii documentaţiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD);
    C. – În domeniul cadastrului :
C.1 - Realizarea lucrărilor cadastrale pe baza  măsurătorilor clasice, tehnologiei GPS (GNSS) sau a produselor fotogrammetrice sau de teledetecţie
C2. - Efectuarea delimitărilor teritoriilor administrative şi intravilanelor
C.3 - Realizarea documentaţiilor topografice întocmite conform HG 834/1991 sau pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi;
C.4 - Determinarea elementelor de geodezie, cartografie şi cadastru general din lucrările pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate (bazelor de date de specialitate).
C.5 - Documentaţii întocmite pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor
(4) Agenţia Naţională / Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din fiecare judeţ, respectiv al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare, Oficiul Teritorial, controlează  activitatea persoanelor fizice şi juridice autorizate pe toată durata de valabilitate a certificatului de autorizare conform  prevederilor prezentului regulament.

Art.2  Scopurile pentru care Agenţia Naţională autorizează persoane fizice sau juridice, denumite în continuare persoane autorizate sunt :
    - Asigurarea desfăşurării activităţilor de specialitate conform prevederilor legale, reglementărilor şi standardelor în vigoare.
    - Menţinerea şi stimularea unui mediu concurenţial bazat pe calitatea serviciilor şi deontologia profesională.
    - Soluţionarea solicitărilor beneficiarilor cu asigurarea menţinerii calităţii lucrărilor executate.
    - Facilitarea accesului liber şi neîngrădit la serviciile rezultate din activităţile desfăşurate la nivelul Agenţiei Naţională şi unităţilor sale subordonate.

Art.3  Persoanele fizice şi juridice autorizate, realizează şi verifică lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe întreg teritoriul României, în concordanţă cu legislaţia elaborată sau avizată de Agenţia Naţională.
Prin autorizare, o persoană fizică sau juridică devine responsabilă pentru  activităţile de specialitate desfăşurate, conform clasei pentru care a fost autorizată.


CAPITOLUL II
Autorizarea persoanelor fizice

Art.4 - Cetăţenii români cât şi cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European sau Republicii Moldova, cu drept de şedere, în condiţiile legii, pe teritoriul României, pot solicita Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară autorizarea pentru a desfăşura sau verifica pe teritoriul României, ca persoane fizice, lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 şi art. 11.

Art. 5 – Autorizarea persoanelor fizice se referă la specialiştii care vor răspunde de realizarea lucrărilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.

Art.6 –  Lucrările din  domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei care reprezintă obiectul de activitate al Agenţiei Naţionale şi urmează să fie introduse în Fondul Naţional Geodezic, trebuie realizate de către o persoană fizică autorizată.

Art. 7 –  Persoana fizică autorizată suportă sancţiunile prevăzute de prezentul regulament, dacă lucrările de specialitate executate, validate sau verificate nu au fost realizate conform reglementărilor în vigoare.
--------------------------------------------------------------------------------------------


30-03-2009 20:59:20
   
R-TTC-CJ
Membru nou
Mesaj Privat

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: 28-10-2007
Postari: 12
CONTINUARE-------------------------------------------------------------------------------
1.Clasele de lucrări şi cerinţe pentru autorizare

Art.8 – Clasele de lucrări care fac obiectul autorizării sunt următoarele:

Clasa 1 - Lucrări  de specialitate de nivel superior
Tipul activităţii: Lucrări de specialitate corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. 1, alin 3. punctele A,B;C.

Cerinţe pentru autorizare: Licenţiat în geodezie, cadastru sau topografie – forma lungă de învăţământ – 4/5 ani, suplimentar minimum 10 ani de experienţă profesională relevantă în acest tip de lucrări.


Clasa 2
Lucrări   de specialitate de nivel mediu,
Tipul activităţii: Lucrări de specialitate corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. 1, alin 3. punctele A2,B;C.

Cerinţe minime pentru autorizare:
- Licenţiat în geodezie, cadastru sau topografie – forma lungă de învăţământ – 4/5 ani, suplimentar minimum 2 ani vechime de experienţă profesională relevantă în acest tip de lucrări.
- Studii superioare de specialitate de scurtă durată în cadastru, geodezie sau topografie, suplimentar, minimum 3 ani de experienţă profesională relevantă în acest tip de lucrări. 

Art. 9 (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicită şi se acordă pentru o singură clasă de lucrări, cu respectarea condiţiilor impuse de prezentul regulament.
(2) Certificatul obţinut în urma autorizării este valabil 5 ani de la data eliberării.
(3) La expirarea valabilităţii certificatului de autorizare, re-autorizarea se efectuează în condiţiile prezentului regulament, la recomandarea Uniunii Profesionale a persoanelor fizice şi juridice autorizate, constituită în baza Legii 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza dosarului de autorizare actualizat. Tariful pentru re-autorizare reprezintă tariful pentru viza anuală pe anul respectiv.

2. Documentele necesare în vederea autorizării

Art. 10 (1) În vederea obţinerii autorizării, persoana interesată va întocmi un dosar de autorizare cu următoarele documente:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) curriculum vitae conform modelului european prezentat în anexa nr. 2;
c) lista lucrărilor de specialitate realizate şi la care a participat (denumirea lucrării, zona, perioada, suprafaţa aproximativă, tipuri de lucrări de specialitate);
d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare, în copie;
e) carnet de muncă, în copie (în cazul în care activitatea a fost desfăşurată în regim de cumul, va fi anexată copia contractului de munca şi adeverinţa de vechime în specialitate) ;
f) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate ale Ministerului de Interne;
g) chitanţă pentru plata tarifului de autorizare.

(2) Persoanele fizice care sunt cadre militare active în structurile Sistemului Naţional de Apărare, în locul documentelor specificate la literele e) şi f) vor prezenta o adeverinţă de vechime de la instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, pentru domeniile pentru care solicită autorizarea.

(3) Persoanele autorizate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi vor actualiza, dacă consideră necesar, dosarul, în vederea re-autorizării, în interval de 1 lună de la apariţia prezentului regulament, conform cerinţelor de la art.10, alin. 1, pentru clasa de lucrări pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8, la care se adaugă lista de lucrări de la art.10, alin.1, lit.c.
(4) Re-autorizarea se va face pe baza dosarului existent la Agenţia Naţională / Oficiul Teritorial, de către comisiile de autorizare existente, numite conform vechiului regulament de autorizare.

(5) Rezultatul analizei dosarelor în vederea re-autorizării va fi transmis persoanelor fizice autorizate de către comisia de autorizare a instituţiei care a efectuat autorizarea iniţială, comunicându-se dacă re-autorizarea a fost efectuată (caz în care trebuie achitat tariful de autorizare), clasa pentru care s-a făcut re-autorizarea, data când trebuie sa se prezinte pentru obţinerea noului certificat de autorizare, emis de Agenţia Naţională.

(6) Contestaţiile la deciziile de re-autorizare vor fi depuse in termen de 48 de ore de la primirea deciziei (data poştei), la instituţia emitentă.

(7) Dosarele persoanelor fizice re-autorizate vor fi transmise noii Comisii de Autorizare, instituită pe baza actualului regulament, la Agenţia Naţională.

(8) Persoanele care solicită autorizarea în baza prezentului regulament, îşi vor întocmi dosarul în vederea autorizării, conform cerinţelor de la art.10, alin. 1, pentru clasa de lucrări pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8.

(9) Examinarea candidaţilor care solicită autorizarea pentru una din clasele de lucrări, constă în susţinerea de către aceştia, în faţa Comisiei de Autorizare, a unei lucrări la care au participat personal, aleasă de fiecare candidat, astfel încât să cuprindă aspecte din clasa de autorizare solicitată.
După prezentarea lucrării, candidatul va răspunde la întrebările Comisiei de Autorizare, privind modul de efectuare a lucrărilor şi cadrul normativ (legi, regulamente, norme tehnice) specifice clasei de lucrări pentru care a solicitat autorizarea .

(10) Persoanele autorizate îşi pot desfăşura activitatea pe baza vechiului regulament de autorizare, până la primirea rezultatului re-autorizării, dar nu mai mult de 1 an de la apariţia în Monitorul Oficial a prezentului regulament.

(11) Persoanele fizice autorizate pe baza vechiului regulament în categoriile B/C, absolvente ale studiilor postliceale sau medii de specialitate sau ale cursurilor de reconversie (specializare) profesională, în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, vor fi re-autorizate în urma unui examen, în Clasa 2 de lucrări.

(12) Bibliografia, data, modul şi locul de desfăşurare se vor stabili prin Ordin al Directorului general al Agenţiei Naţionale şi vor fi afişate în timp util la sediul Oficiului Teritorial.

(13) Persoanele fizice autorizate pe baza vechiului regulament în categoriile B/C, care au promovat examenul de re-autorizare prevăzut în art. 10 pct.(11), îşi vor actualiza dosarul de autorizare, existent la Oficiului Teritorial / Agenţia Naţională în vederea obţinerii certificatului de autorizare.

Art. 11 (1) Sunt autorizate din oficiu, fără examinare, pentru Clasa 1,  persoanele care au titlul de doctor în domeniul ştiinţelor inginereşti în domeniile de specialitate, Topografie şi Cadastru, sau Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;
(2) Pentru autorizare, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună un dosar conform prevederilor art. 10 (1) .

Art. 12 - (1) În vederea obţinerii autorizării, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European cât şi cetăţenii din Republica Moldova vor prezenta un dosar de autorizare cu următoarele documente:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 ;
b) copia paşaportului;
c) curriculum vitae conform modelului european prezentat în anexa nr. 2;
d) copii legalizate ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională cerută pentru autorizare, însoţite de documentul privind conţinutul studiilor şi stagiilor efectuate în timpul formării profesionale şi de copii ale permiselor, carnetelor sau cărţilor de muncă ce atestă activitatea profesională, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 8;
e) documentul justificativ care atestă exercitarea în mod legal a profesiei de topograf, cartograf, geodez sau a altei profesii echivalente în cadrul statului membru al Uniunii Europene, al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European sau Republicii Moldova, după caz;
f) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene, al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European sau Republicii Moldova;
g) chitanţa pentru plata tarifului de autorizare.
(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română.

Art.13 - (1) Dosarele de autorizare se depun direct sau se transmit prin poştă la Comisia de Autorizare  din cadrul Agenţiei Naţionale;
(2) Dosarele de autorizare admise, rămân în arhiva Agenţiei Naţionale.
(3) Dosarele de autorizare respinse vor fi restituite deponenţilor, care le pot ridica de la Secretariatul Comisiei de Autorizare, în termen de 90 de zile de la data respingerii.
(4) Secretarul Comisiei de Autorizare răspunde de registrul de evidenţă a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea şi arhivarea acestora.

Art.14 – a) Autorizarea persoanelor fizice este organizată şi coordonată de Comisia de Autorizare din cadrul Agenţiei Naţionale.
b) Structura Comisiei de Autorizare şi modul de funcţionare a acesteia sunt prezentate în capitolul VI, al prezentului regulament.

Art.15 -  (1) În urma autorizării, persoana fizică va primi certificatul de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru clasa 1 sau 2;
(2) În termen de 30 zile de la primirea certificatului de autorizare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să-şi confecţioneze parafa, conform modelului din anexa nr. 4 pentru clasele de lucrări 1 sau 2 şi să înainteze la Agenţia Naţională, formatul acesteia împreună cu specimenul de semnătură.

3. Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate   

Art. 16 - Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi:
a)  să realizeze lucrări de specialitate din domeniul clasei pentru care au fost autorizate şi să acorde asistenţă tehnică în domeniul în care a primit autorizarea;
b) persoanele fizice autorizate pentru clasa 1 de lucrări au dreptul să verifice lucrări din categoriile de lucrări prevăzute în Regulamentul pentru avizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei realizate de persoanele fizice şi juridice ;
c) să perceapă onorarii pentru activităţile de specialitate sau de verificare desfăşurate în scopul efectuării lucrărilor de specialitate;
d)  să susţină la recepţie lucrările pe care le-a executat sau le-a verificat;
e) să aibă acces la date şi informaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) să participe la licitaţii şi să poată încheia contracte şi convenţii de colaborare.

Art. 17 - Persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii:
a) să respecte standardele, metodologiile, regulamentele, normele şi instrucţiunile tehnice elaborate sau avizate de Agenţia Naţională, precum şi normele deontologice ale profesiei;
b) să întocmească şi să ţină la zi  un  registru  de  evidenţă a lucrărilor realizate/  verificate, conform anexei nr. 5 şi să-l prezinte la control, persoanelor abilitate de Agenţia Naţională / Oficiul Teritorial;
c) să întocmească un registru de evidenţă cu coordonatele geodezice şi cu documentele cartografice, provenite din surse autorizate (Fondul Naţional Geodezic şi /sau Oficiul Teritorial), folosite ca urmare a desfăşurării activităţii de specialitate;
d) să anunţe în termen de 30 zile Comisia de Autorizare din cadrul Agenţiei Naţionale despre orice modificare privind condiţiile care au determinat autorizarea, inclusiv schimbarea domiciliului sau a datelor de contact;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor împuterniciţi de Agenţia Naţională / Oficiul Teritorial, datele necesare pentru verificarea activităţii la clasa de lucrări pentru care au fost autorizate, precum şi registrele prevăzute la  lit. b şi c;
f) să  realizeze sau să valideze, numai lucrări de specialitate din domeniul clasei pentru care sunt autorizate.
g) să nu refuze repetat şi nejustificat desfăşurarea de activităţi de specialitate şi să nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate, de stipularea unor cauze inechitabile;
h) să solicite Agenţiei Naţionale / Oficiului Teritorial, pentru lucrările de specialitate prevăzute de Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de cadastru, geodezie şi cartografie, avize de începere a lucrărilor;
i) să respecte prevederile avizelor emise de Agenţia Naţională / Oficiul Teritorial;
j) să utilizeze aparatură (cu certificate de verificare, etalonare) în conformitate cu cele din proiectele şi documentaţiile tehnice elaborate;
k) să respecte legislaţia în vigoare privind publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel;
l) să prezinte Oficiul Teritorial, certificatul de autorizare pentru viza anuală, în primul trimestru al anului în curs, însoţit de dovada achitării tarifului anual de viză şi de registrul  de  evidenţă a lucrărilor realizate /  verificate în anul precedent.

-----------------------------------------------------------------------------------------


30-03-2009 21:01:17
   
ancka
Membru Gold
Mesaj Privat

Inregistrat: 17-03-2009
Postari: 323
dar unde a aparut acest regulament?

_______________________________________
“Atunci când îţi vei găsi drumul în viaţă să fii sigur că poţi merge pe acesta, şi foarte important este, ca acest drum să-ţi facă plăcere”

30-03-2009 21:38:36
   
R-TTC-CJ
Membru nou
Mesaj Privat

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: 28-10-2007
Postari: 12
la O.C.P.I. CLUJ
Iar tehnicienii topografi au fost lasati pe dinafara.
Am sarit din lac in put.
Spor la treaba tuturor


30-03-2009 22:59:09
   
dora3mira
Moderator
Mesaj Privat

Din: Galati
Inregistrat: 04-08-2006
Postari: 687
Cum spuneam ... nici nu se implementeaza bine o lege ca propunerea schimbarii modificarii inlocuirii este pe drum...
Cand habauciti de-atata intrebat cand pe unul cand pe altul ce e de facut si cum trebuie facut o sa obosim sa ne mai interesam ... cand interesul pentru soarta propriei noastre meserii va ajunge sa scada inlocuit doar de asteptarea unei hotarari-care-o fi - ca nu mai conteaza cand obosesti de-atatea schimbari... poate atunci se va stabiliza ceva ...
Intrebare :
Ce este mai puternic ?
Un grup de geodezi care isi respecta meseria si au constiinta ca o breasla unita ajuta la ridicarea standardului de viata si al breslei dar si al comunitatii prin felul in care isi fac meseria intr-un cadru legislativ stabil ?
Sau...
Un grup de geodezi derutati de succesiunea unor propuneri de legi care ba ii lasa sa-si faca treaba, ba ii impiedica, ba ii autorizeaza ba ii scoate in afara legii si-a breslei, ba le cere bani pentru fel de fel de taxe , ba le face disparute acele taxe, ba le impune tarife, ba le promite ca pot negocia liber onorariile ca intr-o meserie liberala, ba au stampila de la OCPI sau ANCPI , ba de la OGR, ba de la ANCPI sau OCPI autorizare si stampila de la OGR, ba de la ANCPI sau OCPI si autorizare si stampila...
Oare NIMENI nu sesizeaza ca cei care au de suferit din toata invalmaseala asta de hotarari contradictorii suntem si noi dar inainte de oricine este -  CADASTRUL ala pe care ne plangem ca nu-l avem dar ni se atrage atentia ca e infrastructura oricarei tari civilizate ?!
Notarii au beneficiat 3 ani de scutire de taxe impozitare ca sa-si poata utila birourile - si lor le erau necesare numai vreo doua calculatoare cu imprimantele aferente si niste dulapuri sa-si tina arhiva . Noi avem nevoie de APARATURA DE NISTE MII DE EURO, CALCULATOARE DE ULTIMA GENERATIE, SOFTURI DE PRELUCRARE ATAT DE SPECIALITATE CAT SI CELE UTILIZATE DE NOTARI PENTRU REDACTARE TEXTE, MIJLOACE DE TRANSPORT IN TEREN, GPS-URI PROFESIONALE (nu de pus pe bordul masinilor sau de mana !) . De scutit de taxe nu propune nimeni sa fim scutiti dar de impovarat gasim amatori in toate directiile !
Multumim de informatie R-TTC-CJ ...


_______________________________________
Masoara cu grija, studiaza actele ca un avocat cusurgiu, pretinde onorariul ce reflecta corect munca prestata si ...nu spune nimic de rau despre colegii de breasla !

31-03-2009 00:40:31
   
gabriel 72
Membru nou
Mesaj Privat

Inregistrat: 09-12-2008
Postari: 17
cam seamana aceste noi conditii de autorizare din acest regulament al ANCPI cu conditiile OGR , de ani de zile nu exista transparenta in proiectele si legile date in domeniu,nu suntem informati sau consultati cum ar trebui si ar fi legal,ne pun doar in fata faptului implinit,suntem tratati ca niste milogi,fara respect cu toate ca fie ANCPI,fie OGR isi iau banii ,in mare parte ,pe seama muncii noastre si asta doar pt ca nu avem o asociatie in domeniu care sa ne reprezinte interesele
          o zi buna


31-03-2009 07:15:25
   
John Doe
Moderator
Mesaj Privat

Din: Sibiu
Inregistrat: 07-07-2008
Postari: 3747
N-a fost prost Solon când a zis (aprox.): o lege, odata data, timp de 10 ani nu se va schimba, indiferent de conditii sau consecinte.
Adica, daca dati vreuna proasta - 10 ani sa va spargeti capul cu ea ca sa va lamuriti bine, si numai dupa aia schimbati-o. Asta ca sa va învatati minte alta data, sa va gânditi bine din prima.

Cat despre legi... interesul poarta fesul.


31-03-2009 09:00:00
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086
am sa incerc sa pun bibliografia pentru cat B si C,

_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 01:49:55
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086
Incerc sa va inserey bibliografia pentru autoriyare cat B si C , valabila la OCPI+uri._______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 01:56:33
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086
Incerc sa va inserez bibliografia pentru autoriyare cat B si C , valabila la OCPI+uri._______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 01:57:53
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086
Incerc sa va inserez bibliografia pentru autoriyare cat B si C , valabila la OCPI+uri._______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 01:58:35
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086
Sper sa va fie de folos !
Mult succes si mai ales multa bafta !


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 02:00:49
   
dtoni
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 31-12-2005
Postari: 603
Salut
Ai si pentru categoria A?
merci


05-04-2009 11:41:35
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086

dtoni a scris:

Salut
Ai si pentru categoria A?
merci

Cat A si D se sustin la ANCPI.
In principiu sunt aceleasi tematici.
Dar acolo te prezinti cu o lucrare pt cat .  pe care doresti sa o obtii (in functie de pregatire si vechimein specialitate), pe care o vei sustine in fata unei comisii ( ca la licenta ) si apoi urmeaz intrebarile.
La sfarsit verdictul.
De obicei nu se pica,dar... te poti duce cu dorinta si dosarul pt cat. D si sa te intorci cu cat . A.
Eu asa am patit la prima autorizare .
Bafta !


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

05-04-2009 12:32:22
   
djxhouse
Membru Platinum
Mesaj Privat

Din: Tg. Secuiesc
Inregistrat: 22-10-2006
Postari: 626
pai la urma urmei cum ramane?
Categoria A,B,C si D?
sau Clasa 1 si Clasa 2? 


06-04-2009 08:45:18
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086

djxhouse a scris:

pai la urma urmei cum ramane?
Categoria A,B,C si D?
sau Clasa 1 si Clasa 2? 


Chiar n-ai inteles ?
Autorizarea este atributul exclusiv al Statului Roman , deci al ANCPI .
Asa ca intra pe www. ancpi.ro si vezi regulamentul:
Categotiile sunt In ordine inversa ierarhiei:
cat. C,
cat B si C,
cat A
cat D.
cat A si D se acorda doar de ANCPI, cat B nu se acorda fara cat C.
Sa auzim de bine !

Modificat de bad wolf (06-04-2009 11:37:13)


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

06-04-2009 11:36:41
   
mihailavram
Membru
Mesaj Privat

Inregistrat: 11-02-2007
Postari: 59
punctat bine
bad wolf
appropo
la o intalnire despre implementarea programului E-terra, cei din staful celor care l-au gandit, au spus asa
"NOI STATUL V-AM AUTORIZAT PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE CADASTRU IN SENSUL TRANSFERULUI DE LUCRARI DE ACEST TIP CATRE PERSOANE FIZICE S-AU JURIDICE CARE EXECUTA ASTFEL DE LUCRARI" in sensul ca nu exista capacitate de executie din partea lor adica ANCPI
cu asata am inteles "totul" vizavi de dreptul de semnatura si altele ...
sper sa fiu inteles


06-04-2009 20:55:18
   
s_mihai0481
Membru Silver
Mesaj Privat

Din: X525090.585Y484912.056
Inregistrat: 24-02-2009
Postari: 164
stiti careva cum se plateste taxa de examainare (de 50 ron)?
am fost azi sa depun dosarul si nu aveau codul.
pe ce cod se plateste?
mersi!


_______________________________________
de treci codrii de arama, de la stanga vezi la dreapta...

06-04-2009 21:00:30
   
kod
Membru Platinum
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-05-2008
Postari: 999
te referi la COR ? (codul ocupatiilor din Romania)
cartograf..........................COR 214801
inginer geodez..................COR 214802
subinginer geodez.............COR 214803
inginer topograf................COR 214804
ing. topograf minier...........COR 214805
proiectant ing. geodez.......COR 214806


06-04-2009 21:24:20
   
dtoni
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 31-12-2005
Postari: 603

bad wolf a scris:


dtoni a scris:

Salut
Ai si pentru categoria A?
merci

Cat A si D se sustin la ANCPI.
In principiu sunt aceleasi tematici.
Dar acolo te prezinti cu o lucrare pt cat .  pe care doresti sa o obtii (in functie de pregatire si vechimein specialitate), pe care o vei sustine in fata unei comisii ( ca la licenta ) si apoi urmeaz intrebarile.
La sfarsit verdictul.
De obicei nu se pica,dar... te poti duce cu dorinta si dosarul pt cat. D si sa te intorci cu cat . A.
Eu asa am patit la prima autorizare .
Bafta !

multumesc frumos pentru informatii


06-04-2009 21:58:51
   
dtoni
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 31-12-2005
Postari: 603

s_mihai0481 a scris:

stiti careva cum se plateste taxa de examainare (de 50 ron)?
am fost azi sa depun dosarul si nu aveau codul.
pe ce cod se plateste?
mersi!

este vorba de codul din lista de preturi pe care Ancpi il sre pt difeitele servicii


06-04-2009 22:00:38
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086

dtoni a scris:


bad wolf a scris:


dtoni a scris:

Salut
Ai si pentru categoria A?
merci

Cat A si D se sustin la ANCPI.
In principiu sunt aceleasi tematici.
Dar acolo te prezinti cu o lucrare pt cat .  pe care doresti sa o obtii (in functie de pregatire si vechimein specialitate), pe care o vei sustine in fata unei comisii ( ca la licenta ) si apoi urmeaz intrebarile.
La sfarsit verdictul.
De obicei nu se pica,dar... te poti duce cu dorinta si dosarul pt cat. D si sa te intorci cu cat . A.
Eu asa am patit la prima autorizare .
Bafta !

multumesc frumos pentru informatii


Daca citeai ce s-a scris mai inante nu mai intrebai !
-se poate plati la OCPI(la casierie) , iar cu chitanta te prezinti cand esti programat la examen , fie la OCPI fie la ANCPI , cum doresti sa sustii autorizarea.
-direct la casieria ANCPI in ziua cand esiti programat.
-sau prin banca direct in contul ANCPI.
Bafta !


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

06-04-2009 23:16:37
   
mariancornel
Pe lista neagra

Inregistrat: 06-02-2008
Postari: 238
S_mihai0481, spune-mi la ce ocpi ai patit asta cu codu, ca sa nu ajung in viata mea pe acolo!! 

07-04-2009 20:19:08
   
bad wolf
Moderator
Mesaj Privat

Inregistrat: 05-12-2007
Postari: 2086

mariancornel a scris:

S_mihai0481, spune-mi la ce ocpi ai patit asta cu codu, ca sa nu ajung in viata mea pe acolo!! 


La OCPI-uri se stiu codurile .
Eu am platit la ONCGC/ANCPI pentru ca sunt autorizat din din 2003 (cu cat D) si anterior tot la ONCGC m-am autorizat asa ca nu stiu pe ce cod se plateste , dar asta e treaba casierei , doar nu are alt ceva de facut !
Succes !


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !

07-04-2009 20:44:29
   
dora3mira
Moderator
Mesaj Privat

Din: Galati
Inregistrat: 04-08-2006
Postari: 687
Recapitulare :
Prin 2006 la ultima autorizare facuta de BCPI si ANCPI , tariful era de 3 milioane vechi .
Apoi a aparut OGR si ne-a costat 28 mil vechi autorizarea - 1000 ron taxa depunere dosar si 1800 ron taxa anuala.
Dupa un an ne reintoarcem la autorizarea OCPI si ANCPI . De data asta numai...50 lei ron !
Intrebare :
Dupa folosirea stampilei de la OGR .... o pot scoate din sertar pe cea de la OCPI in mod legal?!
Nu e un caz izolat ! Dar daca aveti un raspuns as vrea si o baza juridica .


_______________________________________
Masoara cu grija, studiaza actele ca un avocat cusurgiu, pretinde onorariul ce reflecta corect munca prestata si ...nu spune nimic de rau despre colegii de breasla !

07-04-2009 22:36:06
   
Pagini: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13    
Mergi la
Dezvoltat de 3X Media International
Gazduire Forumuri


 

View Topograf Online on LinkedIn